Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Samenwerken

Samenwerken

GGz Breburg werkt vanuit de maatschappelijke opdracht samen met vele partners op diverse terreinen. Er bestaat een groot aantal (geformaliseerde) samenwerkingsverbanden en (zorg-)ketens. Samenwerking in de zorgketen draagt bij aan een verdere versterking en afstemming van het zorgaanbod. We werken actief samen met huisartsen, gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, politie, GGD, onderwijs, asielzoekers, vluchtelingen en partners in de zorg zoals algemene ziekenhuizen, de sectoren Verstandelijk Gehandicapten, Verpleging en Verzorging en de Verslavingszorg. De samenwerking met de meeste partners krijgt vorm in convenanten en contracten. Jaarlijks evalueren we deze en stellen ze waar nodig bij. Strategische samenwerkingsverbanden zijn verder uitgebreid.

Bijzondere aandacht

Bijzondere aandacht was er in 2011 voor de volgende onderwerpen:

  • De oriëntatie op deelname aan de landelijke franchiseketen Indigo voor de eerstelijnsactiviteiten. In april werd een intentieverklaring tot aansluiting ondertekend. Met het Amphia ziekenhuis is een verklaring ondertekend om de samenwerking te intensiveren op het gebied van kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie.
  • Er is een evaluatie uitgevoerd over de samenwerking met de Universiteit van Tilburg en GGZ Eindhoven & de Kempen in de wetenschappelijke werkplaats Geestdrift. Dit leidde tot intensivering van de samenwerking en verbetering van de infrastructuur van Geestdrift.
  • De samenwerkingsovereenkomst ketenzorg dementie Oosterhout werd ondertekend.
  • De samenwerkingsovereenkomst Vereniging ROMCKAP (Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie). De deelname aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) is geformaliseerd.
  • Een overeenkomst werd gesloten over gegevensuitwisseling Argus, de registratie van vrijheidsbeperkende interventies.
  • Een samenwerkingsovereenkomst Branchegericht opleiden Zuid-Nederland werd ondertekend.

Ongeveer drie tot vijf procent van de kinderen in Nederland heeft ADHD. ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Het is een ontwikkelingsstoornis, die thuis, op school en in de vrije tijd last of beperkingen oplevert. Zo ingrijpend dat kinderen worden belemmerd in hun ontwikkeling. Hun positieve eigenschappen zoals creativiteit, spontaniteit, enthousiasme, humor en zorgzaamheid worden vaak onvoldoende gezien. Ze worden overschaduwd door hun gedrag door hun ADHD, zoals onvoldoende concentratie en hyperactiviteit.

Zowel in Breda als in Midden-Brabant wordt samengewerkt in de zorg voor jeugdigen en jongvolwassenen met ADHD. In Breda met het Amphia Ziekenhuis en in Midden-Brabant met het TweeSteden ziekenhuis. Een samenwerking die leidt tot betere stroomlijning van onderzoek en zorg. Een aanmeldpost met medewerkers van beide organisaties, een telefoonnummer en een e-mailadres zorgen voor snellere diagnostiek en gerichtere behandeling. Alle nodige zorg kan via één loket aangeboden worden. Voor enkelvoudige problematiek kan het kind naar de kinderarts en voor complexe problematiek kan het bij GGz Breburg terecht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid en zorgaanbod.

Samenwerken in ADHD-Centra

Onderzoek Onverklaarde klachten