Klik hier voor het Jaarbeeld van 2012 >>
Ariëtte van Reekum lid Raad van Bestuur

Door actief te anticiperen op belangrijke maatschappelijke thema’s en keuzes kan GGz Breburg ook in deze turbulente tijden haar rol als zorgverlener op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgeven.

Voorwoord background

Voorwoord

In 2011 zetten we volop in op verdere verbetering en ontwikkeling van het zorgaanbod, gebaseerd op de kernwaarden die kenmerkend zijn voor onze organisatie: verantwoordelijk, ondernemend en verbindend.

Op basis van onze visie op herstel en herstelondersteunende zorg maakten we stevige stappen op de ingeslagen weg van transformatie van intramurale naar ambulante zorg, onder andere door de vorming van FACT-teams en teams voor intensieve psychiatrische thuiszorg. Een ontwikkeling die we de komende jaren zullen doorzetten, gekoppeld aan een reductie van onze klinische bedden. Mede onder invloed van de aangekondigde bezuinigingen voeren we onze doelstelling, om in 2013 20% minder klinische bedden te hebben, versneld uit. Ook versnellen we de opzet van ambulante teams. Op dit moment beschikken wij over tien FACT-teams en twee VIP-teams.

GGz Breburg houdt zich intensief bezig met de wet BOPZ, de omgang met onvrijwillige zorg, het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen, de interne regelgeving en scholing van medewerkers. Dit leidde in 2011 tot een flink aantal verbeteringen zoals de terugdringing van het aantal separeerruimtes van 28 naar tien. Slechts drie van de veertien afdelingen beschikken nu nog over deze ruimtes.

Vanuit het besef dat wij ‘te gast zijn in het leven van de cliënt’ werkten we hard aan thema’s als herstelondersteunende zorg, ambulantisering en e-mental health. Ook kwam er nieuw aanbod voor lichamelijk onverklaarde klachten, onder leiding van Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis. In 2011 troffen we de voorbereidingen voor de deelname aan Indigo en de invoering van Psygis Quarant. Ook werkten we aan een nieuw strategisch vastgoedplan en gaven we met het project ’Verbeteren doorstroom’ uitvoering aan de –breed gevoelde- wens om de wachtlijsten terug te dringen en de doorstroom van cliënten te versnellen. Natuurlijk zijn wij trots op onze nieuwbouw voor het Centrum Senioren in Tilburg en het in 2011 geopende Centrum Jeugd in Breda.

Guus van Weelden voorzitter Raad van Bestuur

Door efficiënter te werken en de overhead verder te verlagen trachten we de terugval in middelen voor behandeling te compenseren. Met minder middelen en minder medewerkers willen we meer cliënten behandelen. Dat neemt niet weg dat we de gevolgen van veranderende financiering en bezuinigingen in onze organisatie nadrukkelijk voelen. We betreuren dan ook de keuze die we eind 2011 moesten maken om de logeerhuizen voor kinderen met psychiatrische problemen te sluiten.

Voorwoord background
Inhoudsopgave Kerngegevens